"The Excellence in Teacher Education and Research Innovation" ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ ๒(๑๑๗)/๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมพิมานทิพย์  ชั้น 7  อาคารศูนย์ศิลปวัฒธรรมกาญจนาภิเษก
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 - หนังสือเชิญประชุม      Download
 - ระเบียบวาระการประชุม      Download
 - ตารางการบิน      Download

กำหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ ๑(๑๑๖)/๒๕๕๗ วัน อังคาร  ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ  ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
- หนังสือเชิญประชุม      Download
- สรุปมติครั้งที่ ๑(๑๑๖)/๒๕๕๗     Download
- รายงานการประชุม      Download

กำหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่8(114)/2556 วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2556  เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- หนังสือเชิญประชุม      Download
- สรุปมติครั้งที่7(113)/2556   Download

ประชุมอธิการบดี มรภ.วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชั้น 5 ห้องราชภัฎ 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่7(113)/2556 Download
รายงานการศึกษาดูงาน กลุ่มประเทศอาเซียน  Download 1 2     เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รศ.ดร. เปรื่อง  กิจรัตน์ภร ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            Download 1 2 3


  การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม  
        
  ห
นังสือ ทปอ.มรภ.ว.007/2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม Download
         
   สื่งที่ส่งมาด้วย 1  Download
       
     สื่งที่ส่งมาด้วย 2-3  Download
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
Download 1 2 3 


- การประกวดออกแบบโลโก้งานจัดประชุมวิชาการ ๑๐ ปี
รายละเอียด.....

- ป้ายคอนเสิร์ต คุณวงจันทร์ ไพโรจน์
ดาว์นโหลด.........


- ประกาศจาก ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ๕าสตราจารย์
-หนังเสือแจ้งทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ......
ประกาศของ ก.พ.อ.
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

- เอกสารประกอบการเสวนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕                            ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม  รายละเอียด......
- คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ "๑๒๐ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  คำสั่งการแต่งตั้ง..........

- ขอข้อมูลเพื่อจัดทำไดอารี่ ปี ๒๕๕๖ 


- คำกล่าวถวยราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส ๖๖ ปีครองราชสมบัติ  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  รายละเอียด....

- การติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมของเวลาเปิดและปิดภาคเรียนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รายละเอียดเพิ่มเติม...


- การประชุมครูแห่งแผ่นดิน วันที่ 13 มีนาคม 2555  รายละเอียดเพิ่มเติม...

- โครงการเปิด-ปิดภาคเรียน    - รายละเอียดเพิ่มเติม...


- เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 

                
"ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มา และ ทางออก"
- เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาข้ามชาติเพื่อเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน"   New

    - รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศอาเซียน

    - หนังสือจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
ครั้งที่ 6(103)/2555 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  
- หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 6(103)/2555 

   
- แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่6(103)/2555  
 
ครั้งที่2(99)/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชภัฏ1 อาคารรัชมังคลาภิเษก2ชั้น5 กระทรวงศึกษาธิการ
   
- หนังสือเชิญประชุม
    - ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2(99)/2555
 
    - สรุปมติการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๑(๙๘)/๒๕๕๕  ด่วน

ครั้งที่3(100)/2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมราชภัฏ1 อาคารรัชมังคลาภิเษก2ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ
     - หนังสือเชิญประชุม

     -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่3(100)/2555

 ครั้งที่4(101)/2555 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
     -
หนังสือเชิญประชุม
     -
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่4(101)/2555
    
ภาพกิจกรรม

ครั้งที่5(102)/2555 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมราชภัฏ1 อาคารรัชมังคลาภิเษก2ชั้น5 กระทรวงศึกษาธิการ
      
- หนังสือเชิญประชุม
      - ระเบียบวาระการประชุม
 ภาพกิจกรรม
 การศึกษาดูงานกลุ่มประเทศอาเซียน
- ประเทศฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2554 Click
- ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 Click
- ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม วันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 Click
- ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน  พ.ศ.2554
Click
 
Current Pageid = 1