Website Banner
"The Excellence in Teacher Education and Research Innovation" ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 
  สำนักงานที่ประชุมอธิอการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
       (สนง.ทปอ.มรภ.)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ์กรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ผ่านมา
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ ๕(๑๓๑)/๒๕๕๙  
ณ  ห้องประชุมราชภัฏ๑ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก2
ณ  สนง.ทปอ.มรภ.
 - หนังสือเชิญประชุม      
Download
 - ระเบียบวาระการประชุม      Download


กำหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งต่อไป
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ ๖(๑๓๒)/๒๕๕๙
วัน ที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


  


เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
Download 1 2 3 


- การประกวดออกแบบโลโก้งานจัดประชุมวิชาการ ๑๐ ปี
รายละเอียด.....

- ป้ายคอนเสิร์ต คุณวงจันทร์ ไพโรจน์
ดาว์นโหลด.........


- ประกาศจาก ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ๕าสตราจารย์
-หนังเสือแจ้งทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ......
ประกาศของ ก.พ.อ.
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

- เอกสารประกอบการเสวนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕                            ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม  รายละเอียด......
- คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ "๑๒๐ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  คำสั่งการแต่งตั้ง..........

- ขอข้อมูลเพื่อจัดทำไดอารี่ ปี ๒๕๕๖ 


- คำกล่าวถวยราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส ๖๖ ปีครองราชสมบัติ  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  รายละเอียด....

- การติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมของเวลาเปิดและปิดภาคเรียนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รายละเอียดเพิ่มเติม...


- การประชุมครูแห่งแผ่นดิน วันที่ 13 มีนาคม 2555  รายละเอียดเพิ่มเติม...

- โครงการเปิด-ปิดภาคเรียน    - รายละเอียดเพิ่มเติม...


- เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 

                
"ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มา และ ทางออก"
- เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาข้ามชาติเพื่อเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน"   New

    - รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศอาเซียน

    - หนังสือจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ภาพกิจกรรม
 การศึกษาดูงานกลุ่มประเทศอาเซียน
- ประเทศฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2554 Click
- ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 Click
- ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม วันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 Click
- ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน  พ.ศ.2554
Click
 
Current Pageid = 1