Website Banner                     การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏปี ๒๕๕๗


- การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๑ (๑๑๖)/๒๕๕๗

วัน อังคาร  ที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   Click

- การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๒ (๑๑๗)/๒๕๕๗
วัน พุธ  ที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
Click

                    การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏปี ๒๕๕๔
- การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๑ (๙๘)/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕     ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท    อ.แม่สอดจังหวัดตาก  Click
- การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๔ (๑๐๑)/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕   ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต Click 

                    การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏปี ๒๕๕๓
     . การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ ๖(๘๔)/๒๕๕๓ 
          วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๑ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  Click
 
     . การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ ๗(๘๕)/๒๕๕๓ 
          และการแสดงมุทิตาจิต แด่อธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
          วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร  Click
 
     . การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ ๘(๘๖)/๒๕๕๓
         วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๑ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  Click
 
     . การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ ๙(๘๗)/๒๕๕๓
         วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๑ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  Click
                        การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏปี ๒๕๕๔
 -  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ ๑(๘๘)/๒๕๕๔ 
 วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องราช่าวดี อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Click
                      
  -  พิธีการส่งมอบงาน เนื่องในโอกาสการเปลี่ยนประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อูหลงรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
Click
 
 -   การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒(๘๙)/๒๕๕๔ 
วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อูหลงรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี click
 
  -  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๓(๙๐)/๒๕๕๔ 
   
 -   การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๔(๙๑)/๒๕๕๔
 วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๑
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
click 

-   การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ ๕(๙๒)/๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชภัฏ๑ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก๒ชั้น๕ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
  Click

-  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๖(๙๓)/๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น๕ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  Click
    

- การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๙(๙๖)/๒๕๕๔
วาระพิเศษ เรื่องเตรียมการเดินทาง ดูงาน ประชาคมอาเซียน สาย1 
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น๕ กระทรวงศึกษาธิการ
 Click
 
 

Current Pageid = 10