Website Banner

 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความเป็นมา              
             การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เริ่มจากครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังเป็นวิทยาลัยครู
 สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการฝึกหัดครูจัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการในกรม ได้แก่  ผู้อำนวยการกองต่างๆ กับหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัด คือ อธิการวิทยาลัย
ครู  36 แห่งทั่วประเทศ1 เป็นการประชุมชี้แจงข้อราชการถ่ายทอดนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
 นำไปสู่แนวทางปฏิบัติ และขอความเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษา
ที่สังกัด และส่วนราชการในกรมฯ เป็นการประชุมประจำเดือน ในการประชุมดังกล่าว เปิดโอกาสให้
อธิการวิทยาลัยครูร่วมคิด ร่วมพัฒนาการบริหารวิทยาลัยครู โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ.2516  วิทยาลัยครู
มีความจำเป็นต้องปรับตัว และพัฒนาเป็นอย่างมากจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.25182 
การบริหารงานของวิทยาลัยครูซับซ้อนขึ้นมีปัญหาหลายประการที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกัน
แก้ปัญหา อาทิ ความไม่เข้าใจปัญหาการบริหารงานวิทยาลัยครูของหัวหน้าส่วนราชการในกรมการ
ฝึกหัดครู การต้องเร่งทำความเข้าใจบทบาท ภาระหน้าที่ของวิทยาลัยครู การต้องรับนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ยังขาดแคลนบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ปัญหาความรับผิดชอบ
พื้นที่ 2-3 จังหวัด ต่อวิทยาลัยครู (ยกเว้นใน กทม.) ความไม่คล่องตัวของการบริหารงบประมาณและ
บุคลากร เป็นต้น จนก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมการฝึกหัดครู อธิการวิทยาลัยครูต้องนัด
หมายประชุมกันก่อนเพื่อหาข้อยุติร่วมกันในบางเรื่อง เมื่อเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการในกรมการ
ฝึกหัดครู อธิการวิทยาลัยครูจะได้แสดงความคิดเห็นให้สอดคล้องกัน และนำมติบางเรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมสภาการฝึกหัดครูซึ่งมีผู้แทนอธิการวิทยาลัยครูเป็นกรรมการอยู่ด้วย  จนเมื่อปี พ.ศ.2529
อธิการวิทยาลัยครูจึงคิดให้การประชุมดังกล่าวของอธิการเป็นการประชุมถาวร ดำริร่วมกันที่จะเลือก
ประธานการประชุม รองประธานและเลขานุการ โดยเรียกการรวมตัวของอธิการว่า
“ชมรมอธิการ”
มี รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง อธิการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานชมรมท่านแรก มีวาระ
คราวละ 1 ปี หลังครบวาระที่ประชุมมีมติเลือก รศ.ลำพอง  บุญช่วย  อธิการวิทยาลัยครูสวนดุสิต เป็น
ประธานชมรมฯ และเป็นประธานชมรมฯ ต่อเนื่องมาจน รศ.ลำพอง บุญช่วย เกษียณอายุราชการ (ปี
พ.ศ. 2536) ขณะดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนดุสิต การประชุมของชมรมอธิการวิทยาลัยครูยัง
ดำเนินเรื่อยมาและเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง เป็นมิตรและได้ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ของวิทยาลัย
ครูสร้างความคุ้นเคยกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลักดันนโยบายสำคัญที่เป็นการพัฒนาวิทยาลัยครู
สถานที่ประชุมมักเป็นที่ที่ประธานเป็นอธิการอยู่ และเมื่อมีการประชุมในต่างจังหวัดก็ถือเป็นการไป
เยี่ยมวิทยาลัยครูต่างๆ บ้างเป็นครั้งคราวหรือประชุมสถานที่เดียวกับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ของกรมการฝึกหัดครู  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมประธานชมรมอธิการก็จะประชาสัมพันธ์ผลการ
ประชุม ต่อสื่อต่างๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ วิทยาลัยครู ที่ขณะนั้นมีการผลิตบัณฑิตหลากหลาย
สาขามิใช่ผลิตแต่บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูอย่างเดียว3เป็น สถาบันราชภัฏ ตามที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
“สถาบันราชภัฏ”แทน “วิทยาลัยครู”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 จน พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
25 มกราคม 2538 ทำให้กรมการฝึกหัดครูถูกยุบเลิกไปเปลี่ยนเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ4
และ ไม่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมการฝึกหัดครูอีกต่อไป แต่การประชุมอธิการบดี
สถาบันราชภัฏ5 ยังคงดำเนินต่อไปเป็นประจำทุกเดือนเพียงแต่เปลี่ยนแปลงการบริหารงานประชุม
ไปจากชมรมอธิการ ได้มีการตั้งเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศดำรง
ตำแหน่งคราวละสองปี ทำหน้าที่กองเลขานุการการประชุม มี ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล อธิการบดี
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเลขาธิการที่ประชุมเป็นท่านแรก  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
ถึงปี พ.ศ.2543 การประชุมหมุนเวียนสถาบันราชภัฏกันเป็นเจ้าภาพทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วน
ภูมิภาคหากไปประชุมในสถาบันราชภัฏใดอธิการบดีสถาบันราชภัฏนั้นจะเป็นประธาน การประชุม
อธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศหมุนเวียนกันไปตามสถาบันราชภัฏทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่วน
เลขาธิการ  ที่ประชุมก็จะทำหน้าที่กองเลขานุการที่ประชุมไม่ว่าจะไปประชุมที่ใดก็ตาม เมื่อเสร็จสิ้น
การประชุม ประธานที่ประชุมและเลขาธิการที่ประชุมจะร่วมกันแถลงข่าวทันที เลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศท่านต่อมาคือ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต (พ.ศ. 2543 – 2546) และเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศท่าน
สุดท้าย คือ รศ.เทื้อน  ทองแก้ว อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ.2546 – 2547)
               สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง เมื่อ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนายน 2547 ที่ประชุมอธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ จึงเปลี่ยนเป็น
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานประชุมอีกครั้ง การรวมตัว
กันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผนึกกำลังกันทำภาระหน้าที่ มหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นถูกระบุไว้ในมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.25476
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 เรื่อง คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.25477 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2548
กำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นกรรมการให้มีการเลือก
ประธานรองประธาน และให้ประธานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยเป็น
เลขานุการ ประธาน รองประธานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีมีการเลือก
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้เลือก
ประธานและรองประธาน ประธานที่ประชุมท่านแรก คือ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ขณะดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี  พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2549
มี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นรองประธานที่ประชุมมี
รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเลขานุการ
ที่ประชุม  พ.ศ.2549
– 2552
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  เป็นรองประธานที่ประชุมฯ โดยมี อาจารย์เต็มดวง ตรีธัญญพงศ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเลขานุการ  ตั้งแต่ พ.ศ.2552
– ปัจจุบัน
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานที่ประชุม ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นรองประธาน โดยมี ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นเลขานุการ และ รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  เป็นผู้ช่วยเลขานุการและตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ประธานที่ประชุม
อธิการบดีได้แต่งตั้ง รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็น
เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

              
การประชุมอธิการตั้งแต่ครั้งที่เริ่มตั้งชมรมอธิการวิทยาลัยครู น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
รวมตัวกันของผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยครูเป็นการเฉพาะจนถึงการประชุมอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏ เป็นการรวมตัวกันโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงนับว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการประชุมที่มี
ระเบียบรองรับเป็นครั้งแรก
               ปัจจุบันที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสำนักงานและห้องประชุมอยู่ที่ ชั้น 5 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ
 
______________________________________
             1 คำว่า “อธิการ” ใช้เรียกชื่อตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา (วิทยาลัยครู) มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 ตามพ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และพ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ก็ยังใช้คำว่า “อธิการ” 
            2 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้มีสภาการฝึกหัดครู ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยครู และมีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับและวางระเบียบการบริหารภายในวิทยาลัยครู
รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและถอดถอนผู้บริหารของวิทยาลัยครู ตั้งแต่ระดับรองหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป (มาตรา13)  ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีกรมการฝึกหัดครูที่เป็นนิติบุคคล และให้วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครู (มาตรา 5 และ มาตรา9)
            3 เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 
            4 ตามพ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กำหนดให้มีสภาสถาบันราชภัฏ ทำหน้าที่กำกับดูแล
การบริหารจัดการสถาบันราชภัฏทั้งหมด และให้มีสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไปและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันราชภัฏทั้งหมด เป็นนิติบุคคลระดับกรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถาบันราชภัฏเป็นส่วนราชการในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งมีอิสระ
ในการบริหารจัดการมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์                                                                                                    
            5 เปลี่ยนจาก “อธิการ” เป็น “อธิการบดี” ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ
พ.ศ.2538                                              
          
6 ภาระหน้าที่ตามมาตรา47 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
                    (1) จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                    (2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
                    (3) สนับสนุนการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
            7 ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
 
ทำเนียบ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.  2548 - ธันวาคม พ.ศ. 2549

    -  รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล   วุฒิเสน                     
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                       ประธาน 
  
     -  ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์                                    
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                                      รองประธาน 

    -  รองศาสตราจารย์ สมชาย  พรหมสุวรรณ                         
        รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               เลขานุการ (พ.ศ. 2548)

 
   -  นางสาวประจวบ  สุระวิโรจน์                                
        ผู้อำนวยการ ส.น.อ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     เลขานุการ
(พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549)
                                                                            
    -  นางสาวเต็มดวง  ตรีธัญญพงศ์                            
        อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                          เลขานุการ
(สิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2549)
 
****************************
มกราคม พ.ศ. 2550 - มกราคม พ.ศ. 2552
 
 
        -  ดร. สว่าง   ภู่พัฒนวิบูลย์                                    
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                               ประธาน
 
        -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  การพานิช             
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                   รองประธาน
 
        -  รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ภูศรี                    
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                รองประธาน
 
        -  ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร. มานพ  ภาษิตวิไลธรรม      
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                      รองประธาน
 
        -  ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร. ณรงค์  พุทธิชีวิน             
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                               รองประธาน
 
        -  นางสาวเต็มดวง  ตรีธัญญพงศ์                            
            อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    เลขานุการ
 
****************************
ทำเนียบ ประธาน รองประธาน เลขานุการ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 -ปัจจุบัน
  
        -  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน                 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                                     ประธาน
 
        -  ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์                                   
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                             รองประธาน 
 
        -  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์                    
            รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                          เลขานุการ
 
*************

ทำเนียบ ประธาน รองประธาน เลขานุการ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 -ปัจจุบัน
  
        -  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร                 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                     ประธาน
 
        -  ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์                                   
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                             รองประธาน 
 
        -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา  กุณฑลบุตร                    
            ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                          เลขานุการ
 
*************

Current Pageid = 3