Website Banner
หนังสือจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สิ่งที่แนบมาด้วย   
- แบบตอบรับ   
- ตารางการเดินทาง  
- พื้นที่การจัดนิทรรศการ  

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : และทางออก
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- Powerpoint

เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาข้ามชาติเพื่อเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน"

- เอกสารที่ 1  เพิ่มเติม...

- เอกสารที่ 2  เพิ่มเติม...


[กลับสู่หน้าหลัก]


สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารรัชมังคลาภิเษก2 ชั้น5-6 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์10300
เบอร์โทรศัพท์ 02-2801902 , 02-2810528, 02-2801345, 087-0350054 โทรสาร 02-2801902
Current Pageid = 71